Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

629.33
К85          Криштопа, С. І.
    Комп'ютерна діагностика автомобілів [Текст] : лаб. практикум / С. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 102 с. – (Каф. автомобільного транспорту).

    Лабораторний практикум складений відповідно до про-грами курсу "Комп'ютерна діагностика автомобілів" для під-готовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої осві-ти, які навчаються за спеціальністю 274 "Автомобільний тра-нспорт". Лабораторний практикум містить задачі, теоретичні по-ложення, порядок виконання та методики обробки результатів експериментів. До кожної лабораторної роботи подані конт-рольні запитання для самоперевірки знань. ЗМIСТ Вступ.............................................................................................. 4 Порядок проведення лабораторних робіт.................................. 5 Правила техніки безпеки в лабораторії......................................7 Лабораторна робота № 1. Проведення діагностики електронних систем управління двигунами автомобілів за допомогою сканера BOSCH…………..…......... 8 Лабораторна робота № 2. Проведення діагностики елек-тронних систем пасивної безпеки автомобілів сканером …... 19 Лабораторна робота № 3. Проведення діагностики електронних систем автомобілів за допомогою мотор-тестера............................................................................. 36 Лабораторна робота № 4. Проведення діагностики елек-тронних систем активної безпеки автомобілів сканером ….. 46 Лабораторна робота № 5. Проведення комплексної діагностики електронних систем автомобіля Ауді А6 С5 за допомогою сканера …………………….............................. 61 Лабораторна робота № 6. Електронна діагностика стану КШМ і ГРМ за допомогою комп'ютерного компресографа ………………………....................................... 67 Лабораторна робота № 7. Діагностика системи запалювання за допомогою комп'ютерного діагностичного обладнання ……………………………………………….….... 74 Лабораторна робота № 8. Проведення поглибленої діагностики електронних систем автомобілів …….….…...... 86 Лабораторна робота № 9. Діагностика сучасних електронних систем автомобілів радіосканерами ………...... 93 Перелік рекомендованих джерел.............................................. 99


УДК 629.33(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 5

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'