Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

656.13
Б73          Богатчук, І. М.
    Організація пасажирських автомобільних перевезень [Текст] : методичні вказівки для сам. роботи студудентів / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 32 с. – (Каф. документознавства та інформаційної діяльності).

    Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень ". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". У методичних вказівках наведені основні питання з організації вивчення дисципліни, перелік питань для розгляду та контрольні запитання з кожної із запропонованих тем, які відповідають навчальній та робочій навчальній програмам. Методичні вказівки рекомендовані для студентів очної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" з галузі знань 27 "Транспорт". ЗМІСТ Вступ..................................................................................................... 5 1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.......................................................................................6 1.1 Організація самостійної роботи студентів................................................................................................6 1.2 Система навчально-методичних засобів для забезпечення самостійної роботи студентів……………………………………………………………………………………….... 7 1.3 Види завдань для самостійної роботи……………………………………………....……7 2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ………………………………………………………....8 3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ………………………………………………………..…….. 10 3.1 Зміст лекційних занять………….……………………………………………………… 10 3.2 Зміст практичних занять……………………………………………………………...… 12 3.3 Зміст самостійної роботи студента…………………………………………………..... 14 4 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ………………………………………………………………15 М1 Організація пасажирських автомобільних перевезень……………… 15 ЗМ- 1 Розвиток пасажирського автомобільного транспорту. Правове забезпечення пасажирського автомобільного транспорту……………………………………………………... 15 ЗМ- 2 Техніко-експлуатаційні показники роботи автобусів. Тарифи на пасажирські автомобільні перевезення……………………………………………………………………… 16 ЗМ-3 Обстеження та вивчення пасажиропотоків. Класифікація автобусних маршрутів. Вибір автобусів………………………………………………………………………………..17 ЗМ-4 Оформлення дорожньої документації та організація праці водіїв. Графіки роботи водіїв та руху автобусів. Облаштування автобусних споруд і автобусів……………………... 19 ЗМ-5 Організація таксомоторних перевезень………………………………………………20 5 ТЕСТИ ДЛЯ САМРПЕРЕВІРКИ ……………………………………………………………… 20 Задачі рівня складності A………………………………………………………………...… 20 Задачі рівня складності B…………………………………………………………….. …… 24 Задачі рівня складності C…………………………………………………………….....….. 29 6 Методи контролю та схема нарахування балів…………………………………………31 Перелік використаних та рекомендованих джерел……………………………………32 Основна література………………………………………………………………..…….…. 32 Додаткова література…………………………………………………………………….….. 32 Інформаційні ресурси а Інтернеті………………………………………………………..… 33 Додаток А …………………………………………………………………………………… 34


УДК 656.135(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 6

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'