Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

622.279
К64          Кондрат, Р. М.
    Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 288 с. – (Каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ). – 285-287.

   Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ". Викладено теоретичні основи і методики розрахунків фізико-хімічних властивостей природних газів, процесів їх фільтрації в пласті, руху в стовбурі та викидних лініях свердловин. Подано методики аналізу й прогнозування процесу розробки родовищ та проектування експлуатації свердловин, систем збору і промислової підготовки природного газу і газового конденсату до транспортування. Наведено приклади розв'язування типових задач та умови задач для самостійного опрацювання матеріалу. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа ЗМІСТ Вступ 5 1. ФІЗИКОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ 7 1.1 Склад газу 7 1.2 Густинагазу 16 1.3 Рівняння стану, коефіцієнт стисливості, псевдокритичні і псевдозведені параметри газу. 23 1.4 В'язкість газу. 52 1.5 Ізобарна молярна теплоємність природних газів .... 64 1.6 Дроселювання газу. Коефіцієнт Джоуля-Томсона .. 69 1.7 Вологовмістгазу 73 2 ОСОБЛИВОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ ГАЗУ В ПЛАСТІ.. 80 2.1 Приплив газу до вибою свердловини за законом Дарсі 80 2.2 Приплив газу до вибою свердловини за двочленним законом фільтрації 86 3 ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЗОВИХ І ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ СВЕРДЛОВИН 92 3.1 Задачі дослідження газових свердловин 92 3.2 Обробка результатів дослідження свердловин при усталених режимах фільтрації 93 3.2.1 Визначення пластового тиску 93 3.2.2 Визначення вибійного тиску 99 3.2.3 Побудова індикаторної діаграми газової свердловини 106 3.2.4 Визначення коефіцієнтів фільтраційних опорів привибійної зони пласта 108 3.2.5 Обробка результатів дослідження газової свердловини з урахуванням зміни реальних властивостей газу залежно від тиску 114 3.2.6 Визначення коефіцієнтів проникності і макрошорсткості привибійної зони пласта 118 3.2.7 Визначення абсолютно-вільного і вільного дебітів газової свердловини 120 3.3 Прискорені методи дослідження свердловин у низькопроникних пластах 124 3.3.1 Ізохронний метод 124 3.3.2 Експрес-метод 128 3.3.3 Метод монотонно-ступінчатоїзміни дебітів газу.... 130 3.4 Дослідження газових свердловин при нестаціонарних режимах фільтрації 132 3.4.1 Методика обробки кривих відновлення вибійного тиску (KBT) в умовах "нескінченного" пласта 133 4 ПРОЕКТУВАННЯ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ 146 4.1 Режими родовищ природних газів 146 4.1.1 Визначення режиму родовища за промисловими даними 147 4.2 Основні рівняння і залежності, які використовують для прогнозування та аналізу розробки родовища природних газів 152 4.3 Приклади розв'язування задач з прогнозування та аналізу розробки родовищ природних газів 173 5 УСКЛАДНЕННЯ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН 213 5.1 Експлуатація газових свердловин в умовах обводнення 213 5.2 Гідратоутворення під час експлуатації газових свердловин 229 6 ЗБІР І ПІДГОТОВКА ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА ПРОМИСЛАХ 243 6.1 Гідравлічний розрахунок трубопроводів 243 6.2 Способи промислової підготовки газу до транспортування 248 6.3 Технологічний розрахунок сепараторів 251 6.3.1 Розрахунок гравітаційних сепараторів по газу 252 6.3.2 Розрахунок гравітаційних сепараторів для рідини... 258 6.4 Розрахунок інерційних сепараторів 260 6.5 Розрахунок сепараторів з насадками 264 6.6. Розрахунок теплообмінників 268 Перелік використаних джерел 285


УДК 622.279(075.8)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
АбНН - Аб. наук. та навч. л-ри 27 25
К/сх - Книгосховище 1 1
ЧЗТГ - Зал. техн. та гум. наук 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 295 Завантажень: 168

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'